คุตบะห์วันศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2553

มิมบัรออนไลน์

คุตบะห์วันศุกร์  5 ร่อบีอุ้ลเอาวัล 1431    (วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553)

 มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโลก (1)

  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ผู้ทรงอภิบาลโลกทั้งหลาย

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลาย

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา กระผมและท่านทั้งหลายต่างมุ่งมั่นในภารกิจการงาน ทรัพย์สิน และลูกหลาน เพื่อสร้างความสุขให้กับครอบครัว หนทางแห่งความสำเร็จในภารกิจที่เราทั้งหลายต่างกระทำนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราคิดและตั้งใจในสิ่งนั้นๆ ด้วยความหวังของพวกเรา แต่เราอาจมองข้ามไปว่า ความสำเร็จที่เราได้รับนั้น มีจุดมุ่งหมายปลายทางนั้น ที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.)  เพราะว่าพระองค์ทรงรักพวกเรา ทรงเมตตาและกรุณาให้กับเรา สิ่งที่พระองค์ทรงฮิดายะห์ให้กับเรานั้น นั่นคือความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เป็นความยิ่งใหญ่ที่สรรพสิ่งทั้งหลาย ต่างต้องยำเกรงต่อพระองค์ หาใช่อื่นใดที่ให้กับเราได้ นอกจากพระองค์เท่านั้น ในบางครั้งเราอาจคิดไปต่างๆ นาๆ ว่า ทำไม ชาวกาเฟรทั้งหลายเขาต่างร่ำรวย หรือมีทรัพย์สินต่างๆ มากมาย ขนาดนั้น แต่สำหรับเรา เรายึดมั่นในแนวทางของพระองค์ แต่เรากลับได้รับในริสกี น้อยกว่าเขา หากท่านทั้งหลายในที่นี้คิดอย่างนั้น ขอได้โปรดเตาบัตแล้วย้อนคิดเสียใหม่ว่า ในความเมตตาของพระองค์นั้น พระองค์ได้สั่งสอนพวกเราไว้ด้วยกุศโลบายที่แยบคายว่า การที่พระองค์ให้กับเขาทั้งหลายมากมายในวันนี้นั้น แท้จริงพระองค์ให้ความเมตตาต่อพวกเขาเหล่านั้น เพื่อที่พวกเขาจะได้ใช่สติปัญญาของพวกเขาเหล่านั้น ได้ย้อนถามตนเองได้ว่า เขาเหล่านั้น ได้ใช้ริสกีที่พระองค์ให้แล้ว เขาต้องปฏิบัติตนเช่นไร ดังนั้น วันนี้พระองค์ทรงให้กับเรามากมายในริสกีที่เราได้รับ เราจึงต้องย้อนกลับว่า เราได้ให้กับพระองค์อย่างไรบ้าง แท้จริงแล้ว พระองค์ต้องการสิ่งใดจากเรา และเราต้องให้สิ่งใดแก่พระองค์    ขอให้พวกเราทั้งหลายในที่นี้ จงสำนึกและยำเกรงต่อพระองค์ให้มากที่สุด ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของพวกเรานั้น เราได้รับในสิ่งต่างๆ มากมาย เช่นกัน ในบางกรณีเราต่างก็เสียหายในหลายๆ สิ่งด้วยเช่นกัน วันนี้ เรายังมีชีวิตที่ต้องดิ้นรนขวนขวายในสรรพสิ่งต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุข ในชีวิตของเราครอบครัวของเรา วันนี้ เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้วหรือยัง

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย

ในระบบประชาธิปไตย ประชาชนทั้งหลาย ต่างมุ่งหมายที่จะแสวงหาผู้นำที่พวกเขาเห็นว่า จะสร้างความผาสุกให้กับพวกเขา สร้างชาติ บ้านเมืองให้มีความเจริญเติบโต ความยิ่งใหญ่ เป็นที่เกรงขามให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือกันกับเพื่อนบ้าน เพื่อที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อการแข่งขันอย่างเสรีกับประเทศมหาอำนาจทั้งหลาย การเลือกตั้งในทางการเมือง เราต่างก็มีมุมมองที่แตกต่างกันทางความคิด แต่ในทางอิสลามแล้ว การเลือกตั้งมิใช่หนทางที่ดีที่สุดในการเลือกผู้นำ ผู้นำทางศาสนาอิสลามต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นคนที่มีความยุติธรรม รอบรู้ในเรื่องนิติบัญญัติ อัลกุรอ่าน อัลฮาดีซ และหลักชาริอะห์ ดังนั้น การแสวงหาผู้นำตามแนวทางของอิสลาม ที่ถูกต้องแล้ว ผู้อาวุโส บรรดาผู้ที่มีความรู้ ต้องเห็นสอดคล้องกันว่าผู้ที่เหมาะสมที่สุดในกลุ่มของพวกเรา มีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ผู้นำของพวกเรา แต่การที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะทรงเลือกศาสนทูตของพระองค์นั้น บุคคลที่เหมาะสมที่พระองค์ทรงเลือกนั้น พระองค์ทรงให้ความไว้วางใจในการเป็นศาสนทูตของพระองค์ เป็นบุคคลที่มีความเพียบพร้อมในการทำหน้าที่นี้สำหรับพระองค์ เป็นบุคคลที่ไม่มีความสงสัยใดๆ ที่จะนำการสื่อสารในหนทางที่ถูกต้องจากพระองค์มาสู่ประชาชาติของพระองค์ เพราะการสื่อสารจากพระองค์นั้น เป็นสื่อทางเดียวที่มีความถูกต้องในตัวของมัน ไม่มีการเสริมแต่ง ปรับปรุง เพื่อให้การสื่อสารจากพระองค์นั้น เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ แต่ การสื่อสารจากพระองค์นั้น คนที่ทำหน้าที่สื่อ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ไม่มีจริตกริยาที่จะไปดัดแปลงสารจากพระองค์ ซึ่งจะเห็นว่า ครั้งแรกที่พระองค์ประทานคัมภีร์อัลกุรอ่านให้กับท่านศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.)  พระองค์ทรงมีโองการ ความว่า

096.001 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

096.001 Proclaim! (or read!) in the name of thy Lord and Cherisher, Who created-

[96.1] จงอ่าน ด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด

แต่ท่านก็ตอบญิบรีลไปว่า เราอ่านไม่เป็น   แต่ญิบรีลก็พยายามให้ท่านอ่านด้วยพระนามของพระเจ้า  และได้มีโองการต่อไปว่า

096.002 خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

096.002 Created man, out of a (mere) clot of congealed blood:

96.2] ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด

096.003 اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ

096.003 Proclaim! And thy Lord is Most Bountiful,-

[96.3] จงอ่านเถิด และพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง

096.004 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

096.004 He Who taught (the use of) the pen,-

[96.4] ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา

096.005 عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

096.005 Taught man that which he knew not.

[96.5] ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้

 กระนั้นก็ตาม เราได้ศึกษาประวัติของท่านศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล) แล้ว คงได้ประจักษ์ว่า ตลอดชีวิตของท่านนั้น ท่านไม่ได้เรียน ท่านอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ดังนั้น การที่ญิบรีลมาบอกให้ท่านอ่านและเขียนในเรื่องใดๆ แล้ว แน่นอนว่า สิ่งที่ผ่านจากท่านไปยังคนอื่นๆ นั้น จะถูกถ่ายทอดไปโดยไม่มีความเอนเอียงของข้อมูลอันเนื่องมาจากการมีทัศนคติของท่านเลย จุดนี้ คือ ความเที่ยงตรงของโองการจากอัลกุรอ่าน ที่ผ่านท่านศาสดา (ซ.ล.) มายังประชาชาติของท่าน นอกจากนี้ ประสบการณ์ในการเป็นพ่อค้าของท่าน ยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ของท่าน การที่ท่านได้รับสมัญญาว่า “อัลอามีน” เป็นที่ประจักษ์กับคนทั้งหลายได้ถึงความซื่อสัตย์ในการทำหน้าที่ของท่าน และการที่ท่านได้ตัดสินในภารกิจการบูรณะอัลกะบะห์ อย่างประนีประนอมกับเผ่าชนกุเรซ เหล่านั้น เป็นที่มั่นใจในความเป็นคนตัดสินที่ดีแก่ปวงชนในสมัยนั้น บทบาทของท่านศาสดา ในลักษณะเช่นนี้ ย่อมเป้นแนวทางที่คนทั้งหลายจะให้ความมั่นใจในความ เที่ยงธรรมของท่าน ในการทำหน้าที่ที่จะได้รับมอบหมายกับภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อมวลชน และประชาชาติทั้งหลาย ในบทบาทของผู้สื่อสาร ผู้นำทาง และผู้ที่ทุกคำพูดและการกระทำของเขา จะถูกกระทำตาม ในอนาคตต่อไป

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย

การที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงเลือกเฟ้นบุคคลที่จะมาทำหน้าที่สำคัญนี้ ด้วยมุ่งหวังที่จะให้บุคคลนี้ทำหน้าที่ชี้แนะให้กับประชาชาติทั้งหลาย แล้ว ทั้งคำพูด การกระทำของบุคคลท่านนี้ ย่อมเป็นแนวทางในการแสวงหาซึ่งความโปรดปราณจากพระองค์ ทุกๆ คำพูดและการกระทำ เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่า ความคิดของเขานั้นเป็นอย่างไร ในแต่ละโองการที่พระองค์ทรงสื่อสารกับประชาชาติของพระองค์โดยผ่านบุคคลท่านนี้ จะไม่ถูกเสริมเติมแต่งใส่สีใส่เนื้อหาอะไรต่างๆ เข้าไป ซึ่งจะเห็นว่า คุณค่าในอัลกุรอ่านทุกๆ โองการ ล้วนมีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งๆ ที่การประทานอัลกรอ่านนั้น ผ่านมากว่า 1400 ปีแล้ว

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลาย

ทุกๆ ปี ในเดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล มุสลิมทั่วโลก ทราบดีว่า มีวันสำคัญวันหนึ่งที่ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของท่าน หลายๆ ทราบดีว่า แม้แต่วันที่ท่านฮิจเราะห์จากมักกะห์ไปม่าดีนะห์ ก็ตรงกับเดือนนี้ และเช่นกัน ท่านถึงแก่อายั้ลของอัลลอฮ์(ซ.บ.) ก็อยู่ในเดือนนี้ หลายๆ ส่วนมีการเฉลิมฉลองกัน แต่บางส่วนก็มองว่า การเฉลิมฉลองดังกล่าวนั้น เป็นบิดอะห์ ที่สอดคล้องกับการกระทำของเหล่าคริสเตียนและยะฮูดี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กล่าวถึงในคุตบะห์ นี้ เป็นการรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของท่าน ตลอดชีวิตของท่านนั้น ล้วนมีหลายๆ สิ่งที่จะหยิบยกมากล่าวถึง เพื่อแสดงให้ท่านทั้งหลายได้เห็น และประจักษ์ในความยิ่งใหญ่เหล่านั้น ของท่าน ในทุกๆ เวลาของการละหมาดในแต่ละวัน มวลประชาชาติมุสลิมทั้งโลก ต่างแซ่ซ้องสรรเสริญท่านศาสดาในตะฮียัตครั้งสุดท้ายก่อนให้สลาม นั่นเป็นสิ่งที่เรามองเห็นในภาพรวมร่วมกันแล้วว่า มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกท่านนี้ มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เราต้องแสดงออกให้เห็นว่า ในชีวิตของเรานั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ทิ้งแนวทางตามวจนะและการกระทำของท่าน จากโองการในซูเราะห์ มุฮำมัด ความว่า  

047.033 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

047.033 O ye who believe! Obey Allah, and obey the messenger, and make not vain your deeds!

[47.33] โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังปฏิบัติตามร่อซู้ลคนนี้เถิดและอย่าทำ

ให้การงานของพวกเจ้าไร้ประโยชน์

047.034 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

047.034 Those who reject Allah, and hinder (men) from the Path of Allah, then die rejecting Allah,- Allah will not forgive them.

[47.34] แท้จริง บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นให้ห่างจากทางของอัลลอฮ์แล้วพวกเขาตายลงทั้ง ๆ ที่พวกเขา

เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่ อัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยโทษให้พวกเขาเลย

047.035 فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

047.035 Be not weary and faint-hearted, crying for peace, when ye should be uppermost: for Allah is with you, and will never put you in loss for your (good) deeds.

 [47.35] ดังนั้น พวกเจ้าอย่าท้อแท้และเรียกร้องไปสู่การสงบศึก เพราะพวกเจ้าเป็นผู้อยู่เหนือสุด และอัลลอฮ์ทรง

อยู่ร่วมกับพระเจ้าและพระองค์จะไม่ทรงลิดรอนผลตอบแทนแห่งการงานของพวกเจ้า

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย

มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลก ได้จากเราไปแล้ว แต่สิ่งที่ท่านทิ้งไว้เป็นมรดกที่มีคุณค่าที่ไม่มีวันย่อยสลายไปตามสภาพร่างกายของคนนั่นก็คือ ซุนนะห์ ซึ่งเป็นแนวทางของท่าน วันนี้ เรารักษาซุนนะห์ของท่านไว้อย่างไร เราปิดกั้นเส้นบางๆ ระหว่างขาวและดำ มืดกับสว่าง ดีกับชั่วไว้อย่างไรบ้าง สิ่งเหล่านี้ แม้ใกล้ชิดกันเท่าไร ก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แต่แนวทางตามซุนนะห์ของท่านศาสดา เป็นแนวทางที่เข้มแข็ง ไม่โอนอ่อนผ่านตามความต้องการที่ซ่อนเร้นในใจของคน เป็นแนวทางที่บ่งบอกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสองสิ่งออกมาให้เห็นได้อย่างแจ่มชัด เป็นแนวปฏิเสธความไม่ถูกต้องที่ละมุนละม่อมแต่เข้มแข็งที่สุด วันนี้ จิตใจของเราอาจไม่เข้มแข็งกับสิ่งต่างๆ ที่ฝังลึกในจิตใจของเรา แต่มั่นเป็นสิ่งที่อ่อนแอที่สุด หากเปรียบเทียบกับความเข้มแข็งแห่งอีหม่าน ตามซุนนะห์ของท่านศาสดา ดังนั้น การที่เราได้ศึกษาส่วนหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์ของท่านศาสดาแล้ว เราก็จะได้พบกับความจริงในบริบทหนึ่งแห่งแนวทางในชีวิตและผลงานของท่าน ขอให้เราจงมีอิหม่านที่เข้มแข็ง

 

 

  إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

 وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ว่าบิ้ลลาฮิเตาฟีก วั้ลฮิดายะห์

วัสสลาม

มูฮำหมัด   สันประเสริฐ

อ้างอิง

 Text Copied from DivineIslam’s Qur’an Viewer software v2.9

อัลกุรอ่านฉบับภาษาไทย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ดำเนินการจัดพิมพ์โดยกระทรวงกิจการฮัจย์ แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาเบีย   

อัลฮาดีซ  :   Hadith of The Day  V 1.0  Freeware by FaridAnasri  avater@muslimonline.com    (www.beconvinced.com

Advertisements

เกี่ยวกับ sosanpt
วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

2 Responses to คุตบะห์วันศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2553

  1. hasun phakin says:

    ดีมากครับอยากเห็นบทความเกี่ยวกับอิสลามเผยแพร่บนอินเตอเนตที่มีหลักฐานทางกุรอ่านให้มากๆ
    เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ไม่มีโอกาสเรียนในปอเนาะ
    จาก ฮาซัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: